Stella Chiweshe & The Shrine Synchro System - Zvinonhamo 2007

 

Photos